اعضای هیئت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل

عکس

رزومه

1

 

الهام ابراهیمی

 

دندانپزشکی کودکان

 

استادیار

 

elhamebrahimi90@gmail.com


 

رزمه

ISID

2

 

سیده زینب صالحی

 

دندانپزشکی کودکان

 

استادیار

 

z89salehi@gmail.com


 

رزمه


ISID

3

 

 ندا صلح جو

 

دندانپزشکی کودکان

 

استادیار


 


solhjoo_neda@yahoo.com


 

رزمه

 

ISID

4

 

زهرا هاشمی

 دندانپزشکی کودکان

 

استادیار

 


 

رزمه

 

ISID

5

 

 

 

 


 

منوی اصلی دانشکده