منو اصلی
آرایش ترمی

ترم 1

نام درس

کد درس

جمع  واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی

103010

2

-

2

علوم پایه

-

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

7044

2

-

2

عمومی

-

بیوشیمی نظری 1

10300801

2

-

2

علوم پایه

-

علوم تشریحی1

103013

4

1

3

علوم پایه

-

سلامت دهان و جامعه

103012

2

5/0

5/1

علوم پایه

-

فیزیک دندانپزشکی

103016

1

5/0

5/0

علوم پایه

-

زبان پیش دانشگاهی

32221501

3

-

3

علوم پایه

-

اندیشه اسلامی 1

7011

2

-

2

عمومی

-

تربیت بدنی 1

142304

1

1

-

عمومی

-

جمع واحد

19

 

ترم 2

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

بیوشیمی نظری 2

10300802

2

-

2

علوم پایه

بیوشیمی نظری 1

بیوشیمی  عملی

103009

1

1

-

علوم پایه

بیوشیمی نظری 1  و 2

انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

103003

1

-

1

علوم پایه

-

علوم تشریحی 2

103014

3

1

2

علوم پایه

علوم تشریحی 1

فیزیولوژی نظری 1

10301701

2

-

2

علوم پایه

بیوشیمی نظری 1 و 2 ،علوم تشریحی 1

ژنتیک انسانی

103011

2

-

2

علوم پایه

-

زبان انگلیسی عمومی

302521

3

-

3

عمومی

-

اندیشه اسلامی2

7012

2

-

2

عمومی

-

اخلاق اسلامی

7022

2

-

2

عمومی

-

تربیت بدنی 2

192309

1

1

-

عمومی

تربیت بدنی 1

جمع واحد

19

 

 

 

 

 

ترم 3

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

علوم تشریحی 3

103015

2

1

1

-

علوم پایه

علوم تشریح 2

فیزیولوژی نظری 2

10301702

3

-

3

-

علوم پایه

فیزیولوژی نظری 1

فیزیولوژی عملی

103018

1

1

-

-

علوم پایه

فیزیولوژی نظری 1،2و3

باکتری شناسی نظری

103006

3

-

3

-

علوم پایه

-

باکتری شناسی عملی

103007

1

1

-

-

علوم پایه

باکتری شناسی نظری

ویروس شناسی

103019

1

-

1

-

علوم پایه

-

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

1030116

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

-

انقلاب اسلامی ایران

7031

2

-

2

-

عمومی

-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

7042

2

-

2

-

عمومی

-

فارسی عمومی

292620

3

-

3

-

عمومی

-

جمع واحد

19

 

ترم 4

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

تجهیزات دندانپزشکی و ارگونومی

103068

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

-

آناتومی و مورفولوژی دندان

103023

2

-

-

2

اختصاصی اجباری

-

آسیب شناسی عمومی نظری

103001

5/2

-

5/2

-

علوم پایه

انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ، باکتری شناسی نظری ، ژنتیک انسانی ، علوم تشریح 1 فیزیولوژی نظری  ، ویروس شناسی

آسیب شناسی عمومی عملی

103002

5/

5/

-

-

علوم پایه

آسیب شناسی نظری

ایمنی شناسی نظری

103004

5/2

-

5/2

-

علوم پایه

علوم تشریحی 1 ، فیزیولوژی نظری

ایمنی شناسی عملی

103005

5/

5/0

-

-

علوم پایه

ایمنی شناسی  نظری

مبانی مواد دندانی

1030120

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

پوسیدگی شناسی

103067

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

باکتری شناسی نظری

کنترل عفونت

1030117

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

باکتری شناسی نظری

زبان انگلیسی تخصصی1

1030

2

-

2

-

اختصاصی اجباری

-

تفسیر موضوعی قرآن

7051

2

-

2

-

عمومی

-

دانش خانواده و جمعیت

7050

2

-

2

-

عمومی

-

جمع واحد

18

 

ترم 5

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

مبانی پروتزهای  کامل

 

103048

2

-

-

2

اختصاصی اجباری

آناتومی و مورفولوژی دندان

مبانی دندانپزشکی ترمیمی

 

103079

2

-

-

2

اختصاصی اجباری

آناتومی و مورفولوژی دندان،

پوسیدگی شناسی،مبانی مواد دندانی

بیماری های سیستمیک 1

103044

2

-

2

-

اختصاصی اجباری

-

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

1030118

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

پوسیدگی شناسی

جراحی دهان فک و صورت نظری 1

103071

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

دندانپزشکی تشخیصی 1

103085

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  نظری1

103097

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

فیزیک دندانپزشکی

جامعه شناسی سلامت

1030134

1

-

1

-

اختصاصی اختیاری

-

پریودانتیکس نظری1

103060

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

اخلاق پزشکی، تعهد حرفه ای و قانون

103024

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

-

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

1030115

1

5/0

5/0

-

اختصاصی اجباری

-

مدیریت خدمات بهداشتی

1030147

2

-

2

-

اختصاصی اختیاری

-

گوش و حلق و بینی

1030119

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

فارماکولوژی عمومی

1030114

2

-

2

-

اختصاصی اجباری

-

جمع واحد

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 6

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  عملی1

103099

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  نظری1

دندانپزشکی تشخیصی 2

103086

2

-

2

-

اختصاصی اجباری

پوسیدگی شناسی، دندانپزشکی تشخیصی 1

بیماری های سیستمیک2

103045

2

5/0

5/1

-

اختصاصی اجباری

بیماری های سیستمیک1

جراحی دهان فک و صورت عملی 1

103073

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

جراحی دهان فک و صورت نظری1، فوریت های پزشکی در دندانپزشکی،کنترل عفونت

آسیب شناسی دهان،فک و صورت عملی1

103020

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

آسیب شناسی عمومی عملی

مبانی پروتزهای  پارسیل

103050

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

-

پریودانتیکس نظری2

103061

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

پریودانتیکس نظری1

دندانپزشکی کودکان نظری1

103092

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

مبانی اندودانتیکس1

103032

1

-

 

1

اختصاصی اجباری

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

اندودانتیکس نظری1

103034

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

کمپلکس پالپ و پری اپیکال

پریودانتیکس عملی1

103063

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

-

تغذیه در سلامت دهان

103070

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

جراحی دهان فک و صورت نظری2

103072

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

جراحی دهان فک و صورت نظری1

روش شناسی تحقیق1

1030102

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

کاربرد رایانه در دندانپزشکی

دندانپزشکی قانونی

1030139

1

5/0

5/0

-

اختصاصی اختیاری

-

سلامت دهان و  دخانیات

1030142

1

-

-

1

اختصاصی اختیاری

-

جمع واحد

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم7

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  نظری2

103098

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  نظری1

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  عملی2

1030100

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  نظری2، رادیولوژی دندان ،فک و صورت عملی1

ارتودانتیکس نظری1

103025

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

پروتزهای کامل عملی1

103052

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

مبانی پروتزهای کامل

بیماری های سیستمیک3

103046

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

بیماری های سیستمیک2

بیماریهای دهان و  تشخیص عملی1

103040

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

پوسیدگی شناسی،دندانپزشکی تشخیصی1

دندانپزشکی تشخیصی 3

103087

2

-

2

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی تشخیصی 1

دندانپزشکی  ترمیمی نظری1

103080

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

مبانی دندانپزشکی  ترمیمی

جراحی دهان فک و صورت عملی2

103074

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

جراحی دهان فک و صورت عملی1

آسیب شناسی دهان،فک و صورت عملی2

103021

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

آسیب شناسی دهان،فک و صورت عملی1

دندانپزشکی کودکان نظری2

103093

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی کودکان نظری1

دندانپزشکی ترمیمی عملی1

103082

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

جراحی دهان فک و صورت عملی1،مبانی دندانپزشکی ترمیمی،کنترل عفونت،مبانی مواد دندانی

اندودانتیکس نظری2

103035

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

اندودانتیکس نظری1

پریودانتیکس عملی2

103064

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

پریودانتیکس عملی1

مبانی اندودانتیکس2

103033

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

مبانی اندودانتیکس1

پروتزهای دندانی پیشرفته نظری1

103058

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

مبانی پروتزهای پارسیل، مبانی پروتزهای ثابت دندانی

جمع واحد

19

 

 

 

ترم 8

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

دندانپزشکی تشخیصی4

103088

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی تشخیصی1

ارتودانتیکس نظری2

103026

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

ارتودانتیکس نظری1

ارتودانتیکس عملی1

103028

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

ارتودانتیکس نظری1،کنترل عفونت

بیماری های سیستمیک4

103047

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

بیماری های سیستمیک3

بیماریهای دهان و  تشخیص عملی2

103041

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

بیماریهای دهان و  تشخیصی عملی1

جراحی دهان فک و صورت عملی3

103075

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

جراحی دهان فک و صورت عملی2

دندانپزشکی کودکان عملی1

103094

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

مبانی اندودانتیکس1،

مبانی دندانپزشکی ترمیمی،رادیولوژی دندان،فک و صورت نظری1، رادیولوژی دندان،فک و صورت عملی1،کنترل عفونت

آموزش مهارت های ارتباطی بالینی

103022

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

-

پروتز های پارسیل عملی1

103054

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

مبانی پروتزهای پارسیل

مبانی پروتز های ثابت دندانی

103051

2

-

-

2

اختصاصی اجباری

آناتومی و مورفولوژی دندان

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1

1030109

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

روانشناسی و مهارت های ارتباطی،سلامت دهان و جامعه

روش شناسی تحقیق2

1030103

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

روش شناسی تحقیق1

پروتزهای دندانی پیشرفته نظری2

103059

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

پروتزهای دندانی پیشرفته نظری1

زبان انگلیسی تخصصی2

1030

2

-

2

-

اختصاصی اجباری

-

جمع واحد

19

 

 

 

 

ترم 9

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  عملی3

1030101

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

رادیولوژی دندان ،فک و صورت  عملی2

ارتودانتیکس عملی2

103029

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

ارتودانتیکس عملی1

دندانپزشکی تشخیصی5

103089

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی تشخیصی1

جراحی دهان فک و صورت عملی4

103076

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

جراحی دهان فک و صورت نظری2، جراحی دهان فک و صورت عملی3

دندانپزشکی کودکان عملی2

103095

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی کودکان عملی1

اندودانتیکس عملی1

103036

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

مبانی اندودانتیکس 2

پریودانتیکس عملی3

103065

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

پریودانتیکس عملی2

دندانپزشکی ترمیمی نظری2

103081

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی ترمیمی نظری1

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری2

1030110

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی1

1030111

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1

رساله پایان نامه1

1030125

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

روش شناسی تحقیق2

اپیدمیولوژی پیشرفته نظری1

1030129

2

-

2

-

اختصاصی اختیاری

روش شناسی تحقیق2

پروتز های ثابت عملی1

103056

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

مبانی پروتز های ثابت دندانی

پروتز های کامل عملی2

103053

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

پروتز های کامل عملی1

جمع واحد

20

 

 

 

 

 

ترم10

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

ارتودانتیکس نظری3

103027

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

ارتودانتیکس نظری2

درمان بیماران با بی دندانی کامل

103049

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

مبانی پروتزهای کامل

ارتودانتیکس عملی3

103030

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

ارتودانتیکس عملی2

دندانپزشکی تشخیصی6

103090

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی تشخیصی1

بیماریهای دهان و  تشخیص عملی3

103042

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

بیماریهای دهان و  تشخیصی عملی2

پروتز های ثابت عملی2

103057

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

پروتز های ثابت عملی1

دندانپزشکی کودکان عملی3

103096

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی کودکان نظری1، دندانپزشکی کودکان عملی2

دندانپزشکی ترمیمی عملی2

103083

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی ترمیمی عملی1

اندودانتیکس عملی2

103037

2

2

-

-

اختصاصی اجباری

اندودانتیکس عملی1

ایمپلنت های دندانی نظری

103039

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

پروتزهای ثابت عملی1،

پریودانتیکس عملی3،

جراحی دهان،فک و صورت عملی3

پریودانتیکس عملی4

103066

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

پریودانتیکس عملی3

تروماتولوژی دهان،فک و صورت

103069

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

-

درد و داروشناسی در دندانپزشکی

103078

1

-

-

1

اختصاصی اجباری

فارماکولوژی عمومی

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی2

1030112

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی1

رساله پایان نامه2

1030126

1

1

-

-

اختصاصی اجباری

رساله پایان نامه1

پریودانتیکس نظری3

103062

1

-

1

-

اختصاصی اجباری

پریودانتیکس نظری2

جمع واحد

20

 

 

ترم11

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

تعداد واحد کارورزی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

ارتودانتیکس عملی4

103031

1

1

-

-

-

اختصاصی اجباری

ارتودانتیکس عملی3

دندانپزشکی تشخیصی7

103091

1

-

-

1

-

اختصاصی اجباری

آناتومی و مورفولوژی دندان،پروتزهای دندانی پیشرفته نظری1،دندانپزشکی تشخیصی1

دندانپزشکی ترمیمی عملی3

103084

1

1

-

-

-

اختصاصی اجباری

دندانپزشکی ترمیمی عملی2

بیماریهای روانی

103043

1

-

1

-

-

اختصاصی اجباری

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی

اندودانتیکس عملی3

103038

1

1

-

-

-

اختصاصی اجباری

اندودانتیکس عملی2

حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت دهان

103077

1

5/0

5/0

-

-

اختصاصی اجباری

روانشناسی و مهارت های ارتباطی،سلامت دهان و جامعه، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری1، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری2،کنترل عفونت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی3

1030113

1

1

-

-

-

اختصاصی اجباری

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی2

نگارش علمی

1030121

1

-

-

1

-

اختصاصی اجباری

روش شناسی تحقیق1

درمان جامع دندانپزشکی1

1030122

2

-

-

-

2

اختصاصی اجباری

41،54،56،76،37،84،65،11

85لغایت91

رساله پایان نامه3

1030127

1

1

-

-

-

اختصاصی اجباری

رساله پایان نامه2

پریودانتیکس عملی5

1030133

2

2

-

-

-

اختصاصی اختیاری

پریودانتیکس عملی4

پروتز های دندانی پیشرفته عملی

1030124

2

2

-

-

-

اختصاصی اجباری

پروتز های دندانی پیشرفته نظری2

پروتز های پارسیل عملی2

103055

2

2

-

-

-

اختصاصی اجباری

پروتز های پارسیل عملی1

مبانی نور و لیزر در دندانپزشکی

1030143

1

-

1

-

-

اختصاصی اختیاری

فیزیک پزشکی

اپیدمیولوژی پیشرفته نظری2

1030130

2

-

2

-

-

اختصاصی اختیاری

روش شناسی تحقیق2

جمع واحد

20

 

 

 

ترم12

نام درس

کد درس

جمع واحد

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کارگاهی

تعداد واحد کارورزی

نوع درس

پیش نیاز یا  همزمان

سالمند شناسی

1030108

1

5/0

5/0

-

-

اختصاصی اجباری

-

درمان جامع دندانپزشکی2

1030123

2

-

-

-

2

اختصاصی اجباری

درمان جامع دندانپزشکی1

رساله پایان نامه4

1030128

4

4

-

-

-

اختصاصی اجباری

نگارش علمی، رساله پایان نامه3

علوم نوین در

دندانپزشکی

1030149

2

-

2

-

-

اختصاصی اختیاری

-

روانشناسی در دندانپزشکی

1030140

1

-

1

-

-

اختصاصی اختیاری

-

جمع واحد

10

 

 

سایتهای ویژه