منو اصلی
معاونتها

معاون آموزشی:

دکتر سیده زینب صالحی

بورد تخصصی دندان پزشکی کودکان

Email: zsalehi89@yahoo.com

 

معاون پژوهشی:

دکتر زهرا هاشمی

بورد تخصصی دندان پزشکی کودکان

Email:   hashemi_kh11@yahoo.com