منو اصلی
گروه بیماریهای لثه(پریو)

بعد از تشکیل پرونده در بخش تشخیص و ارجاع بیمار به این بخش، معاینه توسط اساتید صورت گرفته و طرح درمان تعیین می گردد. گرافی های لازم برای بیمار در صورت لزوم نوشته می شود تا بعد از تهیه آنها درمان آغاز گردد.

در این بخش خدمات جرم گیری و آموزش بهداشت انجام می شود.

درمان بیمار شامل 5 تا 6 جلسه است و ساعت حضور بیمار توسط دانشجو زیر نظر اساتید تعیین می شود.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.