منو اصلی
گروه جراحی فک و صورت

بعد از مراجعه به بخش تشخیص و تشکیل پرونده و گرفتن گرافی مورد نیاز بیمار توسط اساتید معاینه و نوبت دهی انجام می شود.

در این بخش خدمات زیر قابل انجام است:

-خارج نمودن دندان های عادی قدامی یا جلویی،خلفی یا عقب و دندان عقل.

-تهیه فلپ جهت خارج نمودن ریشه و دندان عقل.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.