منو اصلی
گروه پروتزهای دندانی

بعد از تشکیل پرونده در بخش تشخیص بیماران به این بخش ارجاع داده می شوند. معاینه توسط اساتید صورت گرفته و طرح درمان تعیین می شود. درمان بیمار شامل مراجعه در جلسات متعددی است که توسط دانشجو و تحت نظر اساتید مقرر می گردد.

در بخش پروتز درمان بی دندانی بر اساس نیاز آموزشی صورت می گیرد.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.