منو اصلی
گروه دندانپزشکی کودکان

برای مراجعه به این بخش نیاز به تشکیل پرونده در بخش تشخیص نیست و نوبت دهی به صورت روزانه به وسیله مراجعه به پرستار بخش صورت می گیرد. معاینه توسط اساتید بخش انجام شده و طرح درمان تعیین می شود و برای بیمار نوبت تعیین می گردد.

در بخش اطفال درمان های زیر انجام می گردد:

1-درمان های پیشگیرانه(شامل بروساژ و فلوراید تراپی-فیشورسیلنت)

2-پر کردگی دندان های شیری و پرکردگی سطحی دندان آسیاب اول دائمی(اولین مولر دائمی)

3-درمان پالپ دندان های شیری

4-کشیدن دندان های شیری

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.