منو اصلی
گروه ترمیمی

مراجعه به همراه پرونده بخش تشخیص الزامی است. معاینه توسط اساتید انجام می شود و نوع درمان تعیین و برای بیمار نوبت داده می شود.

در این بخش درمان های زیر قابل انجام است:

-پرکردگی دندان های عصب کشی شده

-پرکردگی دندان های قدامی و خلفی

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.