منو اصلی
گروه رادیولوژی

برای تهیه گرافی ارائه برگه پذیرش بیمار و هم چنین فرم ارجاع از بخش های دیگر ضروری است. بعد از پرداخت هزینه، بیمار در لیست نوبت دهی قرار می گیرد.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.