منو اصلی
گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت

در این بخش دانشجویان لام های آموزشی تهیه شده از ضایعات دهانی را با استفاده از میکروسکوپ مشاهده می کنند.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.