منو اصلی
گروه اندو(درمان ریشه)

ابتدا باید پرونده بخش تشخیص برای بیمار تشکیل شود و گرافی های مربوطه تهیه شده سپس با مراجعه به بخش درمان ریشه و معاینه توسط اساتید بخش و دیدن گرافی نوع درمان مشخص و نوبت دهی انجام می شود.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.