منو اصلی
برنامه دروس رشته دندانپزشكي

برنامه دروس دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي


دروس عمومي (فرهنگ، معارف، عقايد اسلامي و آگاهيهاي عمومي)

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

1

اخلاق و تربيت اسلامي

2

34

-

34

ندارد

2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن از قرن سيزدهم

2

34

-

34

ندارد

3

تاريخ اسلام

2

34

-

34

ندارد

4

تنظيم خانواده و جمعيت

2

34

-

34

ندارد

5

تربيت بدني1

1

-

34

34

ندارد

6

تربيت بدني 2

1

-

34

34

5

7

زبان خارجي

3

51

-

51

زبان پيش دانشگاهي

8

فارسي

3

51

-

51

ندارد

9

متون اسلامي (آيات و احاديث)

2

34

-

34

ندارد

10

معارف اسلامي 1

2

34

-

34

ندارد

11

معارف اسلامي 2

2

34

-

34

10

 

 

-

-

-

-

 

 

جمع

22

340

68

408

 

 


دروس علوم پايه

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

12

اصول و مباني رايانه

2

25

17

42

ندارد

13

آسيب شناسي عمومي

 

 

 

 

 

1 – 13

آسيب شناسي عمومي نظري

4

68

-

68

26، 1 – 25،1 – 24،22،1-17، 1 -16، 15

2 – 13

آسيب شناسي عمومي عملي

2

-

68

68

ندارد

14

آناتومي عمومي:

 

 

 

 

 

1- 14

آناتومي عمومي نظري

3

51

-

51

ندارد

2 – 14

آناتومي عمومي عملي

3

-

102

102

ندارد

15

انگل شناسي نظري عمل

3

-

102

102

ندارد

16

ايمني شناسي:

 

 

 

 

 

1 – 16

ايمني شناسي نظري

5/2

42

-

42

1 – 24، 1 – 17

2 – 16

ايمني شناسي عملي

5/0

-

17

17

ندارد

17

بافت شناسي انساني:

 

 

 

 

 

1 – 17

بافت شناسي انساني نظري

2

34

-

34

ندارد

2 – 17

بافت شناسي انساني عملي

1

-

34

34

ندارد

18

بهداشت عمومي و آشنايي با نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

2

34

-

34

ندارد

19

بيوشيمي:

 

 

 

 

 

1 – 19

بيوشيمي نظري

4

68

-

68

ندارد

2 – 19

بيوشيمي عملي

1

-

34

34

ندارد

20

جنين شناسي انساني

1

17

-

17

1- 17

21

روانشناسي عمومي

2

34

-

34

ندارد

22

ژنتيك انساني

2

34

-

34

ندارد

23

فيزيك پزشكي نظري عملي

2

25

17

42

ندارد

24

فيزيولوژي:

 

 

 

 

 

1 – 24

فيزيولوژي نظري

5

85

-

85

1 – 19، 17، 1 – 14

2 – 24

فيزيولوژي عملي

1

-

34

34

ندارد

25

ميكروب شناسي:

 

 

 

 

 

1 – 25

ميكروب شناسي نظري

3

51

-

51

ندارد

2 – 25

ميكروب شناسي عملي

1

-

34

34

ندارد

26

ويروس شناسي نظري عملي

1

13

8

21

ندارد

جمع

 

-

46

-

593

-

374

-

967

 

تذكر ارائه واحدهاي عملي بصورت همزمان و يا پس از واحد نظري مربوطه بايد انجام شود.

 


دروس اختصاصي

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت

 

 

 

 

 

1 – 27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت 1 نظري

2

34

-

34

ندارد

2 – 27

آسيب شناس دهان و فك و صورت 2 نظري

2

34

-

34

1 – 27

3- 27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت 1 عملي

1

-

34

34

ندارد

4 – 27

آسيب شناس دهان و فك و صورت 2 عملي

1

-

34

34

1 – 27

28

آشنائي با وسايل و تجهيزات دندانپزشكي و نگهداري آنها

1

17

-

17

ندارد

29

اخلاق پزشكي

1

17

-

17

ندارد

30

آناتومي دندان:

 

 

 

 

 

1 – 30

آناتومي دندان نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 30

آناتومي دندان عملي

3

-

102

102

ندارد

31

بيماريهاي داخلي:

 

 

 

 

 

1 – 31

بيماريهاي داخلي1

1

17

-

17

ندارد

2 – 31

بيماريهاي داخلي2

2

34

-

34

1 – 31

32

بيماريهاي رواني

1

17

-

17

ندارد

33

بيولوژي دهان

1

17

-

17

-

34

تغذيه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشكي پيشگيري

1

17

-

17

ندارد

35

جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك:

 

 

 

 

 

1 – 35

جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك نظري

2

34

-

34

ندارد

2- 35

جنين و بافت شناسي دهان و فك عملي

1

-

34

34

ندارد

36

روش تحقيق در علوم پزشكي

2

34

-

34

ندارد

37

زبان خارجي تخصصي:

 

 

 

 

 

1 – 37

زبان خارجي تخصصي 1

2

34

-

34

7

2 – 37

زبان خارجي تخصصي 2

2

34

-

34

1- 37

38

فارماكولوژي

2

34

-

34

ندارد

39

كنترل عفونت در دندانپزشكي

1

17

-

17

ندارد

40

گوش و حلق و بيني نظري

1

17

-

17

ندارد

41

مواد دنداني:

 

 

 

 

 

1 – 41

مواد دنداني1

1

17

-

17

ندارد

2 – 41

مواد دنداني 2

1

17

-

17

1 – 41

42

نظام پزشكي و طب قانوني

1

17

-

17

ندارد

 

 

-

-

-

-

 

 

جمع

34

476

204

680

 

 


 

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

43

ارتودنسي

 

 

 

 

 

1 – 43

ارتودنسي 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 43

ارتودنسي 2 نظري

1

17

-

17

1 – 43

3 – 43

ارتودنسي 3 نظري

1

17

-

17

2 – 43

4 – 43

ارتودنسي 1 عملي

1

-

34

34

1 – 43

5 – 43

ارتودنسي 2 عملي

1

-

34

34

4 – 43، 39

6 – 43

ارتودنسي 3 عملي

1

-

34

34

5 – 43

7 – 43

ارتودنسي 4 عملي

1

-

34

34

6- 43

44

اندودنتيكس:

 

 

 

 

 

1 – 44

اندودنتيكس 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 44

اندودنتيكس 2 نظري

1

17

-

17

1 – 44

3 – 44

اندودنتيكس 3 نظري

1

17

-

17

2 – 44

4 – 44

اندودنتيكس1 عملي

2

-

68

68

4 – 53، 1 – 44

5 - 44

اندودنتيكس 2 عملي

2

-

68

68

5 – 53، 4 – 44، 39، 1 – 27

6 – 44

اندودنتيكس 3 عملي

2

-

68

68

5 – 44

7 – 44

اندودنتيكس 4 عملي

1

-

34

34

6 – 44

45

بيماريهاي دهان و تشخيص:

 

 

 

 

 

1 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 1 نظري

2

34

-

34

ندارد

2 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 2 نظري

2

34

-

34

1- 45

3 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 3 نظري

2

34

-

34

1 – 45

4 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 1 عملي

1

-

34

34

1 – 45، 39

5 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 2 عملي

1

-

34

34

4 – 45، 1 – 31، 1 – 27

6 – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص 3 عملي

1

-

34

34

5 -45، 4 – 27

46

پريودنتولوژي:

 

 

 

 

 

1 – 46

پريودنتولوژي 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 46

پريودنتولوژي 2 نظري

1

17

-

17

1 – 46

3 – 46

پريودنتولوژي 3 نظري

1

17

-

17

2 – 46

4 – 46

پريودنتولوژي1عملي

1

-

34

34

1 – 46

5 – 46

پريودنتولوژي 2 عملي

1

-

34

34

5 – 53، 4 – 46، 39، 38، 1- 27

6 – 46

پريودنتولوژي 3 عملي

1

-

34

34

5 – 46

7 – 46

پريودنتولوژي 4 عملي

1

-

34

34

6 – 46

 

جمع

-

32

-

238

-

612

-

850

 

 


 

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

47

پروتز متحرك پارسيل:

 

 

 

 

 

1 – 47

پروتز متحرك پارسيل 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 47

پروتز متحرك پارسيل 2 نظري

1

17

-

17

1- 47

3 – 47

پروتز متحرك پارسيل 1 عملي

2

-

68

68

1 – 47

4 – 47

پروتز متحرك پارسيل 2 عملي

2

-

68

68

3 – 47، 1 – 41، 39

5 – 47

پروتز متحرك پارسيل 3عملي

2

-

68

68

4 – 47

48

پروتز ثابت:

 

 

 

 

 

1 – 48

پروتز ثابت 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 48

پروتز ثابت 2 نظري

1

17

-

17

1 – 48

3 – 48

پروتز ثابت 3 نظري

1

17

-

17

2 – 48

4- 48

پروتز ثابت 1 نظري

4

-

136

136

1 – 48، 4 – 44

5 - 84

پروتز ثابت 2 عملي

2

-

68

68

4 – 48، 1 – 46، 41، 39

6- 48

پروتز ثابت 3 عملي

2

-

68

68

5 – 48

49

پروتز متحرك كامل:

 

 

 

 

 

1- 49

پروتز متحرك كامل 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 49

پروتز متحرك كامل 2 نظري

1

17

-

17

1 – 49

3- 49

پروتز متحرك كامل 1 عملي

2

-

68

68

1 – 49

4- 49

پروتز متحرك كامل 2 عملي

2

-

68

68

3 – 49، 1 – 41، 39

5 – 49

پروتز متحرك كامل 3 عملي

2

-

68

68

4- 49

6- 49

پروتز متحرك كامل 4 عملي

1

-

34

34

5- 49

50

جراحي دهان، فك و صورت:

 

 

 

 

 

1 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 2 نظري

1

17

-

17

1 – 50

3 -50

جراحي دهان، فك و صورت 3 نظري

1

17

-

17

2 – 50

4 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 4 نظري

1

17

-

17

3 – 50

5 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 1 عملي

1

-

34

34

1 – 50، 39

6 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 2 عملي

1

-

34

34

5 -5 3، 5- 50، 38، 1 – 31، 1 – 27

7 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 3 عملي

2

-

68

68

6 – 50، 2 – 27

8 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 4 عملي

1

-

68

68

7 – 50

9 – 50

جراحي دهان، فك و صورت 5 عملي

2

-

68

68

8 – 50

 

جمع

-

39

-

187

-

952

-

1139

 


 

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

51

دندانپزشكي ترميمي

 

 

 

 

 

1 – 51

دندانپزشكي ترميمي1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 51

دندانپزشكي ترميمي 2 نظري

1

17

-

17

1 – 51

3- 51

دندانپزشكي ترميمي 3 نظري

1

17

-

17

2 – 51

4 – 51

دندانپزشكي ترميمي 1 عملي

2

-

68

68

1 – 51

5- 51

دندانپزشكي ترميمي 2 عملي

1

-

34

34

5 -53، 4 – 51، 1 – 41، 39

6 – 51

دندانپزشكي ترميمي 3 عملي

2

-

68

68

5- 51

7 – 51

دندانپزشكي ترميمي 4 عملي

1

-

34

34

6 – 51

52

دندانپزشكي كودكان:

 

 

 

 

 

1 – 52

دندانپزشكي كودكان 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 52

دندانپزشكي كودكان 2 نظري

1

17

-

17

1 – 52

3 – 52

دندانپزشكي كودكان 3 نظري

1

17

-

17

2 – 52

4 – 52

دندانپزشكي كودكان 1 عملي

1

-

34

34

1 – 52، 4 – 44، 39

5 – 52

دندانپزشكي كودكان 2 عملي

2

-

68

68

4 – 52، 6- 50

53

راديولوژي دهان:

 

 

 

 

 

1 – 53

راديولوژي دهان 1 نظري

1

17

-

17

ندارد

2 – 53

راديولوژي دهان 2 نظري

1

17

-

17

1- 53

3- 53

راديولوژي دهان 3 نظري

1

17

-

17

2 – 53، 1- 27

4 – 53

راديولوژي دهان 1 عملي

1

17

-

17

1 – 53

5 – 53